Tá na cúrsaí a sholáthraíonn Coláiste na bhFiann oiriúnach do chainteoirí Gaeilge ar gach leibhéal. Déantar iad a chatagóiriú le Cúrsa A agus Cúrsa B. Tá sé tábhachtach an cúrsa is oiriúnaí don duine óg a roghnú. Deartar na cúrsaí sin chun cumas an duine óig i leith na teanga a fheabhsú i dtimpeallacht atá struchtúraithe ach cairdiúil. Déanann an eagraíocht sraith cúrsaí a reáchtáil i roinnt ionad éagsúil thar mhíonna an Mheithimh, Iúil & Lúnasa. Áirítear leo siúd cúrsaí lae agus conaithe araon.

Cén cúrsa ar cheart dom a roghnú?

Trí mheán an cheoil, an spóirt, na drámaíochta, na healaíne agus an damhsa srl soláthraítear an deis do mhic léinn ar chúrsaí Choláiste na bhFiann a gcuid ábhar spéise sainiúil féin a leanúint tri mheán na Gaeilge. Ar a sheal féin, athraíonn sé sin íomhá iomlán na teanga, agus í á tógáil amach as an seomra ranga agus í a dhéanamh ina teanga bheo. Soláthraímid 2 leibhéal de chúrsa, Cúrsa A agus Cúrsa B, atá oiriúnach d’aoisghrúpaí éagsúla agus do chumais teanga éagsúla. Déan machnamh ar an dá leibhéal cúrsa roimh chinneadh a dhéanamh faoin gceann is fearr do do mhac/iníon.

Agallamh agus seisiún eolais

Buaileann Coláiste na bhFiann le gach dalta agus lena thuismitheoir/chaomhnóir sula bhfreastalaíonn sé ar chúrsa. Is am ríthábhachtach an t-am a chaitear ag an gcéim seo mar chinntítear leis go mbíonn an duine óg agus an tuismitheoir araon sásta lena rogha cúrsa. Is réamhriachtanas é freastal ar an seisiún seo roimh fhreastal ar chúrsa le Coláiste na bhFiann agus ní mór freastal air le haghaidh na tréimhse iomláine (2 uair).

Seo a leanas príomhghnéithe an tráthnóna faisnéise:

  • Measúnú ar leibhéal na Gaeilge atá ag an duine óg. Baintear é sin amach trí chomhrá neamhfhoirmeálta leis an dalta nuair a chuireann ball foirne ceisteanna air maidir lena theaghlach, a scoil, a chaithimh aimsire, srl. Iarrtar air freisin aithris a dhéanamh ar Amhrán na bhFiann (Cúrsa A & B) agus ar Amhrán an Choláiste (Cúrsa A)

  • DVD lena ndéantar gnéithe uile an chúrsa a shonrú: eolas faoin amchlár; eolas faoina bhfuil le tabhairt leat ar an gcúrsa; eolas faoi  na rialacha &rl

  • Tugann an t-éascaitheoir caint ghairid ina leagtar béim ar  ghnéithe tábhachtacha den chúrsa

  • Bíonn deis ag an tuismitheoir agus ag an dalta araon labhairt le ball foirne duine le duine maidir le conas ar éirigh leis an leanbh. Spreagtar tuismitheoirí agus daltaí chun ceisteanna a chur ar bhall foirne agus aon  ábhair imní a tá acu a lua. Iarrtar ar thuismitheoirí ag an gcéim seo aon saincheisteanna pearsanta, cothaithe nó míochaine atá ag an duine óg a sholáthar ionas go mbíonn an eagraíocht go hiomlán ar an eolas agus ionas gur féidir léi an cúram is fearr agus is féidir a sholáthar don leanbh le linn dó bheith ar chúrsa linn.

  • Beidh aisíocaíocht iomlán, gan aon cheisteanna, ar fáil suas le 10 lá tar éis an agallaimh dóibh siúd a chinneann gan dul ar aghaidh leis an áirithint.

Is cúrsa cónaithe 3 sheachtaine é Cúrsa A dóibh siúd ag a bhfuil leibhéal maith Gaeilge agus ar mian leo a gcuid scileanna Gaeilge a fheabhsú. Moltar do dhaltaí ar mhaith leo freastal ar Chúrsa A Cúrsa B amháin ar a laghad a bheith déanta acu cheana féin.

Is cúrsa cónaithe 2 sheachtaine agus 3 sheachtaine é Cúrsa B atá dírithe orthu siúd ag a bhfuil líofacht níos lú sa Ghaeilge ná iad siúd a fhreastalaíonn ar Chúrsa A. Moltar an cúrsa seo dóibh siúd atá ag freastal ar Choláiste na bhFiann don chéaduair. Cé go labhraítear an Ghaeilge ar feadh an ama ar an gcúrsa níl an riail chomh dian agus atá an riail ar Chúrsa A.

Map tiles by Stamen Design, under CC BY 3.0. Data by OpenStreetMap, under ODbL.
All content © Coláiste na bhFiann 2016, Company #54908, Made by Openpoint Gach uile inneachar © Coláiste na bhFiann 2016, Cuideachta #54908, Déanta ag Openpoint